Tylko do 31 grudnia 2020: Specjalna zniżka dla subskrybentów naszego newslettera!
Tylko do 31 grudnia 2020: Specjalna zniżka dla subskrybentów naszego newslettera!
wózek sklepowy 0

Warunki udziału w konkursach

 

1. Przedmiot warunków uczestnictwa i organizator

 

(1) Niniejsze warunki uczestnictwa regulują warunki udziału w konkursie oraz wszelkie niezbędne przeniesienia praw. Opis i przebieg danego konkursu przeprowadzamy u nas w ramach odpowiedniej kampanii konkursowej

 

Strony na Facebooku: 

www.facebook.com/absinth66

www.facebook.com/BUFFALOGRASSGIN

www.facebook.com/abtshofMD

 

Lub nasza strona na Instagramie:

www.instagram.com/ichiban_bs

 

(2) Organizatorem konkursu jest:

 

Abtshof Magdeburg GmbH, Brauereistraße 2, 39104 Magdeburg

(3) W przypadku udziału w danym konkursie niniejsze warunki uczestnictwa są akceptowane.

(4) Konkurs nie jest powiązany z Facebookiem ani Instagramem, nie jest sponsorowany, wspierany ani organizowany przez Facebook lub Instagram.

 

2. Udział

 

(1) W konkursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat i ma miejsce zamieszkania w Niemczech. Wykluczeni są pracownicy Abtshof Magdeburg GmbH i spółek zależnych, a także krewni tych pracowników i ich krewni. Udział z fałszywymi tożsamościami lub tożsamościami osób trzecich jest niedozwolony.

(2) Kwalifikujący się uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie, polubiąc publikację konkursową (klikając „Lubię”) i pozostawiając tę ocenę przynajmniej do momentu wyłonienia zwycięzcy.

(3) Kolejnym warunkiem jest powiązanie innej osoby w ogłoszeniu konkursowym.  

(4) Udział jest możliwy do daty podanej w nadesłaniu.

3. Nagrody i powiadomienie o nagrodach

 

(1) Rozlosujemy cenę opisaną w odpowiednim poście wśród wszystkich kwalifikujących się uczestników.

(2) Zwycięzcy zostaną wyłonieni losowo spośród wszystkich kwalifikujących się uczestników w ciągu jednego tygodnia od daty zamknięcia. Zwycięzcy zostaną powiadomieni za pośrednictwem funkcji komentowania lub w osobnym poście i poproszeni o kontakt z nami w osobistej wiadomości w celu dalszej komunikacji.

(3) Jeśli nie otrzymamy wiadomości od zwycięzcy w określonym terminie, roszczenie o nagrodę wygasa. W takim przypadku jesteśmy uprawnieni do przeprowadzenia losowania zastępczego.

(3) Tylko jedna nagroda jest możliwa na uczestnika.

(4) Nagrody nie można przekazać innej osobie ani wymienić ani wypłacić w gotówce.

(5) W przypadku zaistnienia okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności, odpowiedni zwycięzca przyjmuje odpowiednią nagrodę zastępczą.

(6) Nagrody zostaną przesłane zwycięzcy pocztą lub drogą elektroniczną. Wysyłka za granicę nie jest możliwa. 

 

4. Przyznanie praw użytkowania (tylko w przypadku konkursów fotograficznych!)

 

(1) Uczestnik gwarantuje, że jest właścicielem niezbędnych praw do przesłanych lub połączonych zdjęć. Jeżeli uczestnik nie jest jedynym autorem lub posiadaczem praw, wyraźnie oświadcza, że posiada uprawnienia wymagane do udziału w konkursie.

(2) Uczestnik przyznaje nam następujące proste, nieograniczone czasowo i przestrzennie, ale niewyłączne prawa użytkowania wykorzystanego zdjęcia:

  • prawo do zapisania zdjęcia na serwerze;
  • prawo do publicznego udostępnienia zdjęcia w całości lub w części za pośrednictwem Facebooka, Instagrama i naszych stron internetowych (w szczególności www.abtshof.de);
  • prawo do wykorzystania zdjęcia w celu promocji naszych produktów;
  • prawo do edycji zdjęcia, przy czym obraz nie może być wyobcowany. 

(3) Korzystając ze zdjęcia, zidentyfikujemy autora w odpowiedni sposób, o ile jest to wykonalne przy uwzględnieniu określonej formy użycia.

 

5. Odpowiedzialność i odszkodowanie

 

(1) Jeżeli uczestnik zamieści zdjęcia, uczestnik gwarantuje, że nie wyśle żadnych treści, których udostępnienie, opublikowanie lub wykorzystanie naruszałoby obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich.

(2) Uczestnik zwalnia nas od wszelkich roszczeń osób trzecich, które wynikają z nielegalności wykorzystanych przez niego zdjęć. Obowiązek odszkodowawczy obejmuje również obowiązek całkowitego zwolnienia organizatora z kosztów obrony prawnej (np. Kosztów sądowych i adwokackich).

(3) Biorąc udział w konkursie, uczestnik zwalnia Facebook i Instagram z wszelkiej odpowiedzialności.

 

6. Wykluczenie

 

(1) Naruszenie niniejszych warunków uczestnictwa upoważnia nas do wykluczenia danego uczestnika z udziału. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy uczestnik poda nieprawdziwe informacje lub jeśli użyte zdjęcia lub inne treści (np. Komentarze) naruszają obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich. To samo dotyczy komentarzy, które mogą być postrzegane jako gloryfikujące przemoc, obraźliwe, napastliwe lub poniżające lub które w jakikolwiek inny sposób naruszają przyzwoitość społeczną.

(2) Jeśli wykluczony uczestnik jest zwycięzcą, który został już wylosowany, nagroda może zostać później cofnięta.

 

7. Wcześniejsze wypowiedzenie i zmiany

 

Zastrzegamy sobie prawo do przedwczesnego zakończenia konkursu w całości lub w części w dowolnym momencie, nawet bez zachowania terminu, lub do zmiany jego przebiegu z przyczyn technicznych (np. Wirus komputerowy, manipulacja lub błędy w oprogramowaniu / sprzęcie) lub prawnych ( np. zakaz przez używaną platformę) nie jest w stanie zagwarantować prawidłowej realizacji konkursu.

 

8. Ochrona danych

 

Jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych uczestników, o ile sami je przetwarzamy. Dane uczestnika oraz inne jego dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie w ramach ustawowych przepisów o ochronie danych. Będziemy zapisywać, przetwarzać i wykorzystywać informacje tylko w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne do realizacji konkursu lub jeśli uczestnik wyrazi na to zgodę. Obejmuje to również korzystanie z przyznanych praw do użytkowania. Dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, a następnie zostaną usunięte.

Uczestnik może w każdej chwili zażądać informacji o przechowywanych o nim danych. W przeciwnym razie obowiązuje nasze oświadczenie o ochronie danych, które można znaleźć pod adresem https://www.abtshof.de/policies/privacy-policy  jest dostępny.

 

9. Postanowienia końcowe

 

(1) Jeśli warunki uczestnictwa zawierają nieskuteczne regulacje, nie ma to wpływu na skuteczność pozostałych warunków.

(2) Obowiązuje prawo niemieckie. Decyzja prawna o ponownym rozpatrzeniu losowania jest ostateczna.